Instruks vedrørende fysisk mishandling af børn


Karakteristisk:
- Ofte børn under 3 år
- Ofte mange henvendelser i skadestuen
- Ofte passer anamnese om traume ikke sammen med de objektive fund

Karakteristiske fund:
- Multiple frakturer af forskellig alder (hyppige frakturer: kranie, costae, claviculae, ekstremitetsknogler, albuelednære frakturer)
- Multiple bløddelslæsioner af forskellig alder
- Sugillationer, hæmatomer, ekskoriationer og kontusionssår
- Bidspor
- Cigaretglødslæsioner
- Bristning af frenulum labii superioris
- Subduralt hæmatom
- Retinale blødninger

Røntgenfund med høj specificitet (medfører stærk mistanke om mishandling):
- Metafysære frakturer
- Costafrakturer, specielt ved proc. Transversus
- Scapulafrakturer, specielt acromion
- Frakturer af proc. Spinosii
- Sternumfrakturer

Røntgenfund med middel specificitet (medfører moderat mistanke om mishandling):
- Multiple og/eller bilaterale frakturer
- Frakturer i forskellig helingsgrad
- Epifysiolyse
- Frakturer/luxationer af corpus vertebrae
- Komplexe kraniefrakturer

Røntgenfund med lav specificitet (medfører svag mistanke om mishandling):
- Clavikelfrakturer
- Skaftfrakturer af de lange rørknogler
- Lineære kraniefrakturer (en enkelt brudlinie)

OBS! Fund med middel eller lav specificitet bliver højspecifikke, hvis anamnesen savner oplysning om traumer, eller hvis fund og traumetype ikke passer sammen!


Ved mistanke om mishandling:
- Indhent oplysninger om tidligere indlæggelser og skadestuebesøg, evt. også søskendes kontakt til sygehuset, hvilket kan være med til at styrke mistanken.
- Kontakt ortopædkirurgisk bagvagt
- Kontakt social og sundhedsforvaltningen i barnets hjemstedskommune. (Politiet kan være behjælpelig med telefonnummer på vagthavende socialrådgiver). Mundtlig underretning er tilstrækkeligt initielt, endelig erklæring vil blive fremsendt, når barnet er færdig undersøgt. 
- Forældrene skal orienteres om afdelingens kontakt til socialforvaltningen, men er forældrene ikke med i skadestuen, er det forvaltningens ansvar at kontakte forældrene.
- Kontakt børne afdelingen afdeling på Skejby Sygehus mhp. evt. overflytning og videre udredning.
- Hvis forældrene forlader skadestuen med barnet og man mener at det repræsenterer en umiddelbart livstruende situation, kontaktes politiet.
- Erklæringer til socialforvaltning/politi skal konfereres med overlæge/speciallæge